Garantie

Garantiebepalingen voor KOGA-fietsen

Artikel 1 Garantie
1.1 KOGA geeft uitsluitend een garantie aan de eerste eigenaar van de betreffende KOGA fiets, de tweede of volgende eigenaar kan alleen de partij waar de fiets gekocht is, inschakelen bij eventuele schade.
1.2 Garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
1.3 De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 2 Garantieperiode
2.1 Elke KOGA-fiets heeft een beperkte levensduur, de zogenaamde bruikbare levenscyclus. De duur van de bruikbare levenscyclus van fietsen hangt af van het type frame, de manier waarop en de omstandigheden waaronder de fiets bereden wordt en de zorg/het onderhoud die de fiets ontvangt. De duur van de bruikbare levenscyclus is niet gelijk aan de duur van de levenslange garantieperiode. De levenslange garantieperiode wordt wel vastgesteld aan de hand van de duur van de bruikbare levenscyclus van de fiets. Deze cyclus is sterk afhankelijk van verschillende factoren, welke factoren worden vermeld in artikel 2.5. KOGA stelt deze cyclus op gemiddeld 25 jaar. KOGA frames en ongeveerde voorvorken hebben een levenslange garantie op de afwezigheid van constructie- en/ of materiaalfouten, welke garantie geldt voor alle aluminium, frames en ongeveerde voorvorken. Voor carbon frames geldt een garantieperiode van 10 jaar. Frames en vorken die worden of werden ingezet bij wedstrijdgebruik (professioneel of semi-professioneel) zijn uitgesloten voor garantie. Bovengenoemde garantieperiodes gelden voor de huidige collectie. Op onze website (www. KOGA.com) of via de dealer zijn de garantieperiodes van onze eerdere collecties te vinden.
2.2 Voor verende voorvorken, dempers en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in de leden 1 en 4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt een garantie op de afwezigheid van constructie- en/ of materiaalfouten voor een periode van 2 jaar.
2.3 Voor lakwerk van frame en ongeveerde voorvorken geldt voor de afwezigheid van roestvorming en oxidatie van binnenuit een garantieperiode van 10 jaar, mits de fiets goed is onderhouden. Voor overige lak- en chroomdelen geldt voor de afwezigheid van roestvorming en oxidatie van binnenuit een garantieperiode van 2 jaar, mits de fiets goed is onderhouden.
2.4 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
2.5 Onder andere de volgende factoren of een combinatie van deze factoren kunnen de bruikbare levenscyclus van een fiets beïnvloeden: gebruik van de fiets voor wedstrijden en intensieve trainingen, gebruik van de fiets voor doeleinden waarvoor deze niet is bestemd, overgewicht, rijden onder alle weersomstandigheden of verschillende klimaten, geografische omstandigheden. KOGA adviseert alle KOGA-fietsen periodiek te laten controleren door een erkend KOGA dealer op indicaties van potentiële problemen als corrosie, breuk, deformatie en oneigenlijk gebruik. Deze preventieve controles zijn belangrijk om ongelukken en letsels te voorkomen. Controlebeurten zijn in beginsel niet gratis.

 

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen
3.1 In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig bestemming is;
b. De fiets is niet conform de gebruikershandleiding onderhouden;
c. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
d. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd;
e. De fiets gebruikt wordt voor verhuur of op andere wijze aan meerdere ongespecificeerde personen ter beschikking staat.
f. De e-bike wordt opgevoerd. Onder opvoeren wordt verstaan het wijzigen van de hulpmotor van de e-bike waardoor deze meer vermogen krijgt dan wettelijk is toegestaan of als de trapondersteuning niet wordt onderbroken als de fiets een snelheid van meer dan 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen.
3.2 Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van KOGA B.V. voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van:
a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiting van de derailleurset, remmen, snelsluiting van de wielen en banden, en montage/vervoer op een fietsendrager.
b. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen;
c. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van de lak of corrosie ten gevolge van (lak-)schade.

 

Artikel 4 Garantie-onderdelen
4.1 Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door KOGA B.V. is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van KOGA B.V. worden gerepareerd dan wel worden vergoed.
4.2 Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
4.3 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, komt bij frames en voorvorken gedurende drie jaar na aankoopdatum het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.
4.3.1 Kosten van transport van de fiets en/ of onderdelen van en naar KOGA B.V. komen voor rekening van de eigenaar.
4.3.2 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt, zal dit onderdeel door een nieuw of gelijkwaardig onderdeel worden vervangen. KOGA B.V. kan er echter niet voor instaan dat frametypen of kleuren leverbaar blijven.
4.4 Onderdelen die niet meer technisch passen, of beschikbaar zijn op het vervangende garantie frame worden de eerste 3 jaar na aankoopdatum kosteloos geleverd. Na deze termijn worden de vervangende onderdelen doorberekend aan de klant.

 

Artikel 5 Indienen van claim
5.1 Claims onder deze garantie dienen - onder aanbieding van de fiets ter inspectie - via de KOGA-dealer bij wie de fiets is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop en/of het bij de fiets geleverde bewijs van eigendom aan de dealer te worden overhandigd.
5.2 Indien de eigenaar is verhuisd of de dealer is niet meer beschikbaar, zal KOGA B.V. desgevraagd opgaaf doen van de dichtstbijzijnde KOGA-dealer.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Een door KOGA B.V. gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat KOGA B.V. ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van KOGA B.V. strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van KOGA B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingend rechtelijke rechtsbepaling.

VIND JOUW KOGA DEALER

Media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste KOGA producten en het laatste KOGA nieuws? Schrijf je dan nu in!

Volg ons
Crafted to perform
KOGA is een handelsnaam en merk van Accell Nederland B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01054298. Accell Nederland B.V. is onderdeel van Accell Group N.V.
Fiets vergelijker
Openen Sluiten